Ochrana osobných údajov

Nakupovanie v Patchwork hobby art je bezpečné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork Hobby Art chráni všetky osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenia) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákona).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork hobby art je:
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Dagmar Méresovú, a to písomnou formou, alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, v utorok až piatok počas otváracích hodín (v čase od 14:30 do 18:30) , tel. kontakt: 0903 212 356, E-mail: patchwork@hobbyart.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov, nachádzajúcich sa v databáze elektronického obchodu (e-shopu), narába s nimi a zodpovedná za ochranu a narábanie s nimi v zmysle Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom (meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa) považuje za dôverné, získava a spracúva ich výhradne za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

Prevádzkovateľ elektronického obchodu taktiež prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. kuriérskej spoločnosti a spracúvanie osobných údajov pre účely účtovníctva.

Ďalšie informácie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje svojich zákazníkov po dobu 10-tich rokov, nasledujúcich po roku, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako zákazník máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek údaje opraviť alebo vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poznámka: Po prihlásení sa na Váš účet zákazníka máte kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, môžete ich podľa slobodnej vôle upravovať a tiež postupovať v zmysle Nariadenia a Zákona:

1/ Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2/ Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

3/ Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4/ Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

5/ Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje nespracúva na účely priameho marketingu),

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše osobné údaje (zákazníka) sú nevyhnutné k tomu, aby s Vami prevádzkovateľ mohol uzavrieť zmluvu. V prípade, ak dotknutá osoba (zákazník) svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, telefón, e-mail) prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu (teda ani dodať požadovaný tovar resp. služby).

V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek resp. nejasností prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na tel. čísle: 0903 212 356.

Záverečné informácie:

Osobné údaje zákazníka sú chránené bezpečným, kódovaným pripojením "https", ktoré je certifikované SSL certifikátom - Vaše osobné údaje sú po celý čas chránené technológiou SSL (Secure Sockets Layer) pred ich neoprávneným získaním a zneužitím tretími osobami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201413904.

Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
2 x Niť na ručné quiltovanie 6506
3 x Zvonček zlatý 13 mm
3 x Nožnice na výšivky 100 mm jemné s mikrozúbkami
2 x Niť na ručné quiltovanie 2635
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Stardust
1 x Vianočný stromček, Origami 7
3 x Vianočný stromček, Origami 15
2 x Anjelske krídla zlaté
2 x Bavlnené látky - rolka Rose Dream
4 x Vianočné gule, Červená sada Klasik
2 x Korálky plastové červené 10 mm
5 x Kanzashi šablóna (8490)
3 x Vianočný stromček, Origami 5
1 x Ihly CHENILLE číslo 22 (234/22)
1 x Zvonček zlatý 10 mm
1 x Lepidlo v spreji (968 060)
1 x Rolnička zlatá 10 mm
2 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
3 x Niť na ručné quiltovanie 2833
4 x Pravítko Easy Dresden EZ-01
3 x Šablona reťaz (610 108)
2 x Bavlnená látka uni CZL Skin, light
3 x Aktuálny rozvrh kurzov
1 x Nekonečný zips #3 ružový 137
1 x Patchworkové pravítko Add-A-Quarter 12 inch
2 x Ihly na gobelíny so zlatým uškom číslo 24 (238/24)
1 x Rolnička strieborná 10 mm
5 x Rolnička zlatá 20 mm
2 x Krajčírksky meter Prym Love (282 714)
3 x Yo-yo šablóna L (8701)
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes I.
4 x Nástroj na plstenie v tvare pera
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
2 x Bavlnená látka CZL Blue, Canvas
1 x Prevracač tunelov (610 190)
2 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Bavlnená látka CZL Purple, Herbs
1 x Gombík Číslica 1 biela
3 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
2 x Papierová hlavička 30 mm
3 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Garden
2 x Vážka
2 x Hadovka ružová
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Mahonia
3 x Bavlnená látka KD Brown, Dots
3 x Niť na ručné quiltovanie 7235
3 x Čiapka na čajník - ružová
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ136
1 x Nekonečný zips #3 olivový 295
1 x Bavlnené látky - rolka Yellow Rose
1 x Gombík Hello Kitty
1 x Bavlnená látka CZL Stylized Flowers
1 x Mašlička bodkovaná žltá s ružou
3 x Bavlnené látky - rolka Orient
1 x Rolnička zlatá 11 mm
2 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
1 x Zvonček zlatý 10 mm so striebornou mašličkou
1 x Bavlnená látka uni CZL Wine
2 x Šablona mandala (610 101)
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ143
1 x Nožnice na odstrih nite KAI (N5125)
3 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
1 x Šidlo krajčírske
2 x Zvonček zlatý 10 mm s marhuľovou mašličkou
3 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
4 x Vianočný stromček, Origami 12
2 x Korálky plastové zlaté 10 mm
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Niť na ručné quiltovanie 6934
2 x Niť na ručné quiltovanie 5201
1 x Bavlnená látka OA Canvas, Red Hearts
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Baroque
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Green Leaves
2 x Ihly aplikačné číslo 12 (497/12)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
1 x Niť na ručné quiltovanie 9837
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym Love (610 473)
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
4 x Kanzashi šablóna (8485)
2 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
1 x Bavlnené látky - rolka Folk I
1 x Bavlnená látka OAP Spring green, Tapestry
1 x Bavlnená látka SB Grey, Wallpaper
2 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
2 x Macko tyrkysový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka SB Dark Green, Small Dots
3 x Vlna na plstenie, červená
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 30 cm (611 307)
2 x Niť na ručné quiltovanie 4932
1 x Hviezdička veľká strieborná
1 x Bavlnené látky - rolka Lavander
3 x Niť na ručné quiltovanie 5725
2 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Snowflakes
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
4 x Kanzashi šablóna (8484)
3 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
1 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
1 x Lemovka 7 mm smotanova, kvietky, satén
2 x Niť na ručné quiltovanie 1938
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Náhradné čepele 28 mm (7514)
2 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Baroque
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ135
1 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
4 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
1 x Šidlo krajčírske (486/W)
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Flowers
3 x Vianočný stromček, Origami 10
2 x Vánoce, špeciál časopisu Švadlenka
2 x Bavlnená látka SB White, Grey Flowers
2 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Nekonečný zips #5 čierny
1 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
3 x Kanzashi šablóna (8481)
2 x Rolnička zlatá 8 mm
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ145
3 x Kanzashi šablóna (8491)
2 x Hadovka malinová
4 x Darčeková poukážka 20 €
2 x Macko ružový, textilná hračka
2 x Vianočný stromček, Origami 8
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
2 x Venček origami 2
1 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
2 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
2 x Rotačný rezač 45 mm Prym (611 370)
1 x Karabínka kovová 10 mm
1 x Protišmykové nalepovacie krúžky na pravítka a šablóny
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ120
1 x Nožnice na výšivky 140 mm extra jemné (N3140S)
2 x Bavlnená látka CZL Beige Garden
1 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
6 x Textilná bábika Po tanci - vzor
1 x Gombík Kruhový rezač
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ102
1 x Niť na ručné quiltovanie 5534
2 x Darčeková poukážka na kurz
1 x Bežec pre zips #3 smotanový
3 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
1 x Macko vianočný, textilná hračka
1 x Bavlnená látka uni CZL Light Blue
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red Leaves
2 x Niť na ručné quiltovanie 5815
2 x Náhradné čepele 18 mm (7512)
2 x Obliečka na vankúš Vianočné srdiečka
2 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Stardust
2 x Gombík Číslica 5 biela
1 x Ručne šitá vianočná dekorácia
1 x Monofil hnedý
1 x Bavlnená látka SRK Fruits
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
1 x Niť na ručné quiltovanie 5826
1 x Rám na kabelku hranatý, mosadz 18 cm
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
3 x Yo-yo šablóna Jumbo (8708)
1 x Mašlička biela úzka
2 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Bavlnená látka Christmas SB White, Red Starlets
1 x Náprstok protišmykový malý (6025)
1 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
1 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
1 x Kožený náprstok
1 x Náhradná čepeľ 45 mm KAI
1 x Rezač žinilka Clover (499)
2 x Vianočné gule, Sivá sada
3 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
1 x Žinilka zlatá
1 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 9 mm (4012)
1 x Niť na ručné quiltovanie 4507
1 x Nožnice krajčírske 210 mm (N5210)
1 x Bavlnená látka OAP Red, Branch
1 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
3 x Macko nugátový, textilná hračka
2 x Zvonček strieborný 15 mm
2 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
1 x Nekonečný zips #3 krémový, čipka
2 x Bavlnená látka OAP Lime, Leaves
1 x Bavlnená látka KD Orange, Canvas
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,55 mm (2505)
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
1 x Bavlnená látka uni OAP Caramel, Light
1 x Ochranné rohy kovové, 17 mm chróm
2 x Čiapka na čajník - hnedočervená
2 x Rotačný rezač 18 mm Clover (7503)
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Bavlnená látka KD Orange, Dots
1 x Rolnička zlatá 5 mm
2 x Bavlnená látka uni CZL Cyan
1 x Bavlnená látka OAP Lilac, Patchwork
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, White Starlets
1 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Uni
2 x Ihly CHENILLE číslo 20 (234/20)
2 x Yo-yo šablóna XS (8702)
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Red Leaves
2 x Vlna na plstenie, farebná škála I.
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 8
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Gombík Číslica 2 biela
2 x Kanzashi šablóna (8483)
2 x Niť na ručné quiltovanie 1833
1 x Bavlnené látky - rolka Lilac II
1 x Ihly strojové quiltovacie (152 930)
3 x Bavlnená látka CZL Blue Rosetta
1 x Niť na ručné quiltovanie 2074
2 x Rotačný rezač 45 mm Clover (7500)
2 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
3 x Vianočné gule, Zlatá sada
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Šablona stuhy (610 107)
1 x Bavlnená látka CZL Rainbow Triangles
1 x Bavlnená látka OAP Yellow Rose
1 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
2 x Nástroj na plstenie so 7 ihlami
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
1 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Vianočný stromček, Origami 13
2 x Bavlnená látka CZL Blue, Dots
1 x Mašlička marhuľová úzka
2 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
1 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
1 x Hadovka tmavomodrá
1 x Bavlnená látka CZL Azure, Fish Scales
1 x Bavlnená látka CZL Pink, Roses
1 x Bavlnená látka SRK Cats - blue
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Leaves
1 x Švadlenka č. 59
1 x Bavlnená látka uni OAP Medium Lilac
2 x Niť na ručné quiltovanie 2955
1 x Kanzashi šablóna (8488)
1 x Mašlička biela široká
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Stars
1 x Švadlenka č. 60
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
2 x Krajčírksky meter JUMBO (282 260)
1 x Bavlnená látka CZL English Tapestry
1 x Vianočný stromček, Origami 3
2 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
1 x Nožnice pre ľavákov, krajčírske 210 mm (N5210L)
2 x Bavlnená látka KD Blue, Small Dots
1 x Zatváracie špendlíky ohnuté (820 603)
1 x Bavlnená látka OAP Sand, Papic
1 x Rozžehľovač švov Roll & Press Clover (7812)
3 x Rotačný rezač kruhov Prym (610 471)
1 x Niť na ručné quiltovanie 8113
1 x Niť na ručné quiltovanie 2346
2 x Vypchávacia vidlička malá
1 x Šablona vlny (610 100)
1 x Bavlnená látka OAP Lila, Circles
1 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou, jemné (10291060)
1 x Ihly na šitie bábik (131 140)
1 x Náhradné čepele 28 mm (5028BL)
1 x Niť na ručné quiltovanie 0956
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Wallpaper
1 x Hadovka terakota 18 mm
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Niť na ručné quiltovanie 8244
1 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green marble
1 x Bavlnená látka OAP Pink, Rosa
1 x Bavlnená látka KD Old Rose
1 x Mašlička zelená s červenou ružou
2 x Čiapka na čajník - zelená
1 x Stuha 25 mm zlatá
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Rám na kabelku hranatý, chróm, 12,5 cm
1 x Gombík Číslica 0 biela
1 x Štipcová LED lampa k šijaciemu stroju, USB, strieborná
1 x Bavlnená látka SB Green, Dots
1 x Nožnice výšivkárske dvojnásobne ohnuté 130 mm (N5130 DC)
3 x Zažehľovacie pravítko Clover (7700)
1 x Bavlnená látka OAP Orange, Daisy
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 7
1 x Bavlnená látka SB Cream, Roses
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Branches
1 x Párač stehov ergonomický malý Prym Love (610 933)
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Snowflakes
1 x Bavlnená látka OA Poppins, Raspberry
1 x Bavlnená látka CZL White, Red Cornflower
1 x Macko ružičkový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Rice
1 x Značkovač a prevracač Clover 7803
1 x Bavlnená látka OA Rose, Checky
1 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Obliečka na vankúš Jarné kvietky
1 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
1 x Bavlnená látka KD Sand, Dots
1 x Niť na ručné quiltovanie 5133
1 x Pravítko Diamant 45º
1 x Bavlnená látka OA Deep Red, Dots
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Nekonečný zips #3 žltý 111
1 x Bavlnená látka CZL Old Rose, Meadow
1 x Niť na ručné quiltovanie 6217
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color Starlets
1 x Macko červený, textilná hračka
2 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
1 x Čiapka na čajník - oranžovozelená
1 x Bavlnená látka Christmas SB Red, Stripes
1 x Bavlnená látka KD White, Brown Dots
1 x Pätka na riasenie
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ110
1 x Papierová hlavička 25 mm
1 x Gombík Jablko
1 x Organizér MULTI Prym Love (610 286)
1 x Bavlnená látka OAP Lime, Canvas
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
1 x Darčeková poukážka 30 €
1 x Freezer Paper Prym (610 466)
1 x Stuha 10 mm zelená kocka
1 x Patchworkové pravítko 15 x 15 cm
1 x Kráčajúca pätka s vodičom (s vidličkou)
1 x Hadovka červená 13 mm
1 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
1 x Bavlnená látka Christmas KD Steel, Christmas Trees
2,847.87€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL