Ochrana osobných údajov

Nakupovanie v Patchwork hobby art je bezpečné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork Hobby Art chráni všetky osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenia) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákona).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork hobby art je:
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Dagmar Méresovú, a to písomnou formou, alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, v utorok až piatok počas otváracích hodín (v čase od 14:30 do 18:30) , tel. kontakt: 0903 212 356, E-mail: patchwork@hobbyart.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov, nachádzajúcich sa v databáze elektronického obchodu (e-shopu), narába s nimi a zodpovedná za ochranu a narábanie s nimi v zmysle Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom (meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa) považuje za dôverné, získava a spracúva ich výhradne za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

Prevádzkovateľ elektronického obchodu taktiež prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. kuriérskej spoločnosti a spracúvanie osobných údajov pre účely účtovníctva.

Ďalšie informácie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje svojich zákazníkov po dobu 10-tich rokov, nasledujúcich po roku, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako zákazník máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek údaje opraviť alebo vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poznámka: Po prihlásení sa na Váš účet zákazníka máte kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, môžete ich podľa slobodnej vôle upravovať a tiež postupovať v zmysle Nariadenia a Zákona:

1/ Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2/ Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

3/ Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4/ Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

5/ Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje nespracúva na účely priameho marketingu),

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše osobné údaje (zákazníka) sú nevyhnutné k tomu, aby s Vami prevádzkovateľ mohol uzavrieť zmluvu. V prípade, ak dotknutá osoba (zákazník) svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, telefón, e-mail) prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu (teda ani dodať požadovaný tovar resp. služby).

V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek resp. nejasností prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na tel. čísle: 0903 212 356.

Záverečné informácie:

Osobné údaje zákazníka sú chránené bezpečným, kódovaným pripojením "https", ktoré je certifikované SSL certifikátom - Vaše osobné údaje sú po celý čas chránené technológiou SSL (Secure Sockets Layer) pred ich neoprávneným získaním a zneužitím tretími osobami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201413904.

Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
11 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
1 x Korálky plastové zlaté 10 mm
1 x Korálky plastové červené 10 mm
1 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
1 x Zvonček strieborný 10 mm
1 x Zvonček strieborný 15 mm
1 x Vážka
1 x Rolnička zlatá 20 mm
1 x Rolnička zlatá 5 mm
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
1 x Rolnička zlatá 8 mm
1 x Rolnička strieborná 10 mm
2 x Papierová hlavička 30 mm
1 x Anjelske krídla zlaté
1 x Mašlička marhuľová úzka
1 x Hviezdička veľká zlatá
1 x Hviezdička veľká zlatá, jemná
1 x Hviezdička veľká strieborná
1 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
1 x Mašlička bodkovaná žltá s ružou
1 x Mašlička zelená s červenou ružou
1 x Mašlička smotanová s korálkami
1 x Mašlička ružová úzka
1 x Mašlička ružová s korálkami
1 x Textilná pom pom bambuľka, červená
1 x Textilná pom pom bambuľka, biela
1 x Mašlička biela úzka
1 x Mašlička biela široká
1 x Žinilka zlatá
6 x Textilná bábika Po tanci - vzor
4 x Darčeková poukážka 30 €
4 x Darčeková poukážka 20 €
5 x Darčeková poukážka na kurz
2 x Box na cievky (611 980)
2 x Držiaky cievok Prym (611 981)
2 x Párač švov (482/W)
1 x Olej na šijacie stroje 20 ml Prym (611 998)
2 x Párač stehov ergonomický veľký (610 930)
2 x Párač stehov ergonomický malý (610 931)
4 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
5 x Gombík pásikavý, červenobiely
6 x Gombík Špulka
5 x Gombík Snehová vločka, červenobiely
6 x Gombík Kruhový rezač
6 x Gombík Číslica 8 biela
5 x Gombík Číslica 7 biela
5 x Gombík Číslica 6 biela
6 x Gombík Číslica 5 biela
5 x Gombík Číslica 4 biela
5 x Gombík Číslica 3 biela
6 x Gombík Číslica 2 biela
5 x Gombík Číslica 1 biela
5 x Gombík Číslica 0 biela
5 x Gombík Žaba
4 x Gombík s hviezdičkou, červenobiely
1 x Lena's Patchwork Lieblingsstücke Special 18/2017
1 x Lena’s Patchwork 63/2017
6 x Švadlenka č. 60
5 x Aktuálny rozvrh kurzov
3 x Bavlnené látky - balíček RFQ051
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ114
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ157
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ163
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ164
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ165
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ167
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ168
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ169
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ170
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ172
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ173
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ174
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 11
3 x Bavlnené látky - rolka Christmas 13
4 x Bavlnené látky - rolka Baroque
2 x Bavlnené látky - rolka Brown
2 x Bavlnené látky - rolka Flowery
2 x Bavlnené látky - rolka Herbarium
2 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Embro Snowflakes
2 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
2 x Bavlnená látka Christmas KD Steel, Christmas Trees
2 x Bavlnená látka Christmas KD White, Embro Snowflakes
1 x Bavlnená látka KD Black Canvas
1 x Bavlnená látka KD Blue Checky
1 x Bavlnená látka KD Blue Wall Tile
1 x Bavlnená látka KD Blue, Dots
1 x Bavlnená látka KD Blue, Flowers
1 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
1 x Bavlnená látka KD Blue, Meadow
1 x Bavlnená látka KD Blue, Small Dots
2 x Bavlnená látka KD Bright Blossoms
2 x Bavlnená látka KD Bright Blossoms, Small
1 x Bavlnená látka KD Brown Garden on White
1 x Bavlnená látka KD Brown, Canvas
1 x Bavlnená látka KD Brown, Dots
1 x Bavlnená látka KD Brown, Flowers
1 x Bavlnená látka KD Brown, Lace
1 x Bavlnená látka KD Brown, Small Dots
1 x Niť polyesterová ASPO klenotnícka modrá 0311
1 x Niť polyesterová ASPO čierna 4000
1 x Niť polyesterová ASPO hnedoolivová 1182
1 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 1000
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 3000
1 x Niť polyesterová ASPO indigo 0016
1 x Niť polyesterová ASPO krémová svetlá 0779
1 x Niť polyesterová ASPO stredoveká modrá 1304
1 x Niť polyesterová ASPO natur 0379
1 x Niť polyesterová ASPO Portské 0111
1 x Niť polyesterová ASPO biela 2000
1 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
1 x Niť na ručné quiltovanie 0956
1 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Niť na ručné quiltovanie 1833
1 x Niť na ručné quiltovanie 1938
1 x Niť na ručné quiltovanie 2045
1 x Niť na ručné quiltovanie 2074
1 x Niť na ručné quiltovanie 2346
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Niť na ručné quiltovanie 2635
1 x Niť na ručné quiltovanie 2833
1 x Niť na ručné quiltovanie 3117
1 x Niť na ručné quiltovanie 3526
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Niť na ručné quiltovanie 4226
1 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Niť na ručné quiltovanie 4507
1 x Niť na ručné quiltovanie 4932
1 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Niť na ručné quiltovanie 5133
1 x Niť na ručné quiltovanie 5201
1 x Monofil čierny
1 x Monofil hnedý
1 x Niť ľanová
5 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
5 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
4 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
4 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
1 x Sliepka, textilná dekorácia
3 x Vianočný anjelik zeleno-červený
4 x Vianočný anjelik sivo-červený
3 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
3 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
3 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
3 x Vianočné gule, Zlato-biela sada
3 x Vianočné gule, Zlatá sada 6 ks
3 x Vianočné gule, Sivá sada
3 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
3 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada, Kašmír
3 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
3 x Vianočný stromček, Origami / Modrý
3 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - červený
3 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - biely
3 x Vianočný stromček, Origami / Zeleno - biely, malý
3 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely
3 x Vianočný stromček, Origami / Sivo - biely, malý
3 x Vianočný stromček, Origami / Červeno - biely
1 x Ručne šitá vianočná dekorácia
1 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / 1.
1 x Nákupná taška / Zabalené do ekológie / Fialová
1 x Macko vianočný, textilná hračka
1 x Macko zelený, textilná hračka
1 x Macko nugátový, textilná hračka
1 x Macko ružový, textilná hračka
1 x Macko červený, textilná hračka
1 x Macko ružičkový, textilná hračka
1 x Macko tyrkysový, textilná hračka
1 x Ihelníček Srdiečko, zelené
1 x Ihelníček Srdiečko, oranžové
1 x Ihelníček Srdiečko, žlto-ružové
1 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - hnedá
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - lila
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
1 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
1 x Prestieranie - ružové
2 x Čiapka na čajník - modrá
1 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
1 x Čiapka na čajník - hnedo-bordová
1 x Čiapka na čajník - zelená
1 x Čiapka na čajník - oranžovo-zelená
2 x Čiapka na čajník - ružová
2 x Čiapka na čajník - ružovo-modrá
2 x Čiapka na čajník - fialová
1 x Vankúš biely
3 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda Klasik, Liana
3 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda Klasik, Ihličie
1 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
1 x Obliečka na vankúš Drážďanský tanier červený
1 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
1 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
1 x Obliečka na vankúš Štyri srdcia č.1
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
1 x Obliečka na vankúš Srdiečko v kvetináči
1 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Liana
1 x Obliečka na vankúš, Vianočná hviezda červeno-sivá, Ihličie
1 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
1 x Obliečka na vankúš, Sob tmavočervený
1 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
1 x Obliečka na vankúš Vintage, Anjelici
1 x Obliečka na vankúš Vintage, Erb
6 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
4 x Vlna na plstenie, Machová zelená, Clover 7922
6 x Vlna na plstenie, červená
5 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
4 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
1 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
1 x Ihly CHENILLE číslo 20 (234/20)
1 x Ihly CHENILLE číslo 22 (234/22)
1 x Ihly na šitie bábik (131 140)
1 x Ihly na bežné ručné šitie KOŠÍK
1 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Ihly SASHICO (2007)
1 x Ihly Samonavliekacie (2006)
1 x Univerzálne ihly do šijacieho stroja Schmetz 80/12
2 x Skladacia rezacia podložka 45 x 60 cm Prym Love (611 465)
2 x Rotačný rezač 45 mm Prym Love (610 473)
3 x Štartovacia sada "Šitie" Prym (651 222)
2 x Krajčírksky meter Prym Love (282 714)
2 x Orezávač nití, prívesok Prym Love (611 504)
1 x Kanzashi šablóna (8481)
1 x Kanzashi šablóna (8483)
1 x Kanzashi šablóna (8485)
1 x Yo-yo šablóna L (8701)
1 x Yo-yo šablóna S (8700)
1 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
1 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
2 x Lepidlo v spreji (968 060)
1 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Náprstok kovový otvorený malý (6017)
1 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
1 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
1 x Náprstok protišmykový malý (6025)
1 x Nožnice krajčírske 210 mm (N5210)
1 x Pravítko trojuholník 30 stupňov EZ-03
1 x Pravítko Diamant
1 x Pravítko Diamant 45º
1 x Pravítko Easy Dresden
1 x Pravítko Hexagon Multi
1 x Pravítko Hexagon
1 x Zažehľovacie pravítko Clover (7700)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 12,5 x 12,5 palcov (611 647)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 30 cm (611 307)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 60 cm (611 308)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 12 palcov (611 643)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 24 palcov (611 644)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
1 x Pravítko na švy (610 732)
2 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
2 x Šablóna na šitie vzoru Babičkina záhrada
1 x Šablona reťaz (610 108)
1 x Šablona mandala (610 101)
1 x Šablona stuhy (610 107)
2 x Kopírovací papier "CLOVER CHACOPY" (434)
1 x Rezacia podložka na patchwork 30 x 45 cm (12 x 18 ") - (611 466)
1 x Rezacia podložka na patchwork 45 x 60 cm (18 x 24 ") - (611 467)
1 x Náhradná čepeľ 60 mm KAI (RS60BL)
1 x Náhradné čepele 18 mm Clover (7512)
1 x Náhradné čepele 28 mm Clover (7514)
1 x Rotačný rezač 28 mm Clover (7501)
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym - súprava s 3 čepeľami (611 368)
1 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Navliekač nití Green (4072)
1 x Navliekač nití Pink (4073)
2 x Rozžehľovač švov (495)
1 x Freezer Paper Prym (610 466)
1 x Pridržiavač látky, presný, Clover (7807)
1 x Pomôcky na zažehľovanie dutiniek (4052)
1 x Závesná lišta na časopisy
1 x Quiltovacie rukavice nylonové
2 x Značkovač a prevracač Clover 7803
2 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Šidlo krajčírske (486/W)
1 x Špendlíky aplikačné (231)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou jemné ø 0,45 mm (2510)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,55 mm (2505)
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
1 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou extra dlhé (029 153)
1 x Špendlíky patchworkové (232)
1 x Zatváracie špendlíky ohnuté (10713810)
1 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 25 mm (4015)
1 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 12, 18 a 25 mm
1 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 9, 12, 18 a 25 mm
1 x Miznúca fixka na textil Adger
1 x Mikrotuhy 0,5 mm žlté (5011)
1 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm (610 842)
1 x Kopírovacie koliesko ozubené (610 940)
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Tulip
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Perúnov kvet
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Nekonečno v srdci
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
5 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Oko draka
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm antik
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
1 x Posúvacia pracka, hranatá, nikel
1 x Oko kovové, polkruhové, nikel
1 x Karabínka kovová 18 mm
1 x Karabínka kovová 35 mm, nikel
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Rám na kabelku hranatý, mosadz 18 cm
1 x Rám na kabelku hranatý, zlatý, 18 cm
1 x Rám na kabelku hranatý, dymový, 10 cm
1 x Rám na kabelku oblý, dymový chróm, 8 cm
1 x Rúčky na tašku drevené 15
1 x Čipka 12 mm paličkovaná
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Hadovka banánová
1 x Hadovka béžová
1 x Hadovka tmavomodrá
1 x Hadovka tmavozelená
1 x Hadovka zelená 18 mm
1 x Hadovka ružová
1 x Hadovka malinová
1 x Hadovka terakota 18 mm
1 x Hadovka fialová
1 x Lemovka 10 mm červená, kvietky, satén
1 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm smotanova, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm červená, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm biela, kvietky, satén
1 x Lemovka 7 mm žltá, kvietky, satén
1 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Bavlnené stuhy, sada Sewing
1 x Stuha 10 mm zelenožltá kocka
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 2
1 x Stuha 10 mm zlatobiela s lurexom
1 x Stuha 14 mm červeno-zeleno-zlatá s drôtom
1 x Stuha 25 mm zlatá
1 x Stuha 25 mm LEA s drôtom
1 x Stuha 35 mm zlatá s drôtom
1 x Stuha 3 mm bledozelená
1 x Stuha 5 mm zlatá
1 x Stuha 6 mm bledofialová, 10 m
6 x Vliesofix® - obojstranne lepivý vlizelín
5 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, nikel
4 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, mosadz
4 x Bežec pre špirálové zipsy #3
2 x Nekonečný zips #6 olivovozelený
2 x Nekonečný zips #6 bledohnedý
2 x Nekonečný zips #6 baklažánový
2 x Nekonečný zips #6 tmavočervený
2 x Nekonečný zips #6 tmavomodrý
2 x Nekonečný zips #6 béžový
2 x Nekonečný zips #5 hnedý
2 x Nekonečný zips #5 čierny
2 x Nekonečný zips #3 žltý 111
3 x Nekonečný zips #3 biely
3 x Nekonečný zips #3 oceľovosivý 319
4 x Nekonečný zips #3 lososový 155
4 x Nekonečný zips #3 ružový 137
4 x Nekonečný zips #3 rododendron 178
5 x Nekonečný zips #3 červený 287
5 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
4 x Nekonečný zips #3 béžový 308
3 x Nekonečný zips #3 modrý 183
3 x Nekonečný zips #3 modrý 275
3 x Nekonečný zips #3 hnedý 290
4 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
3 x Nekonečný zips #3 smotanový
2 x Nekonečný zips #3 smotanový 103
2 x Nekonečný zips #3 zelený 234
3 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
4 x Nekonečný zips #3 olivový 263
3 x Nekonečný zips #3 olivový 295
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Rudolph
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Twigs
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Christmas decoration
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Starlets
1 x Bavlnená látka OAP Rainbow Starlets
1 x Bavlnená látka KD Mustard Canvas
1 x Bavlnená látka KD Cream Canvas
1 x Bavlnená látka KD Sand, Small Dots, Light
1 x Bavlnená látka KD Olive, Small Dots
1 x Bavlnená látka uni KD White
1 x Bavlnená látka uni OAP Brownish Grey
1 x Bavlnená látka OAP Bees
1 x Bavlnená látka uni OAP Lime
1 x Bavlnená látka uni OAP Yellow
1 x Bavlnená látka OAP Grey, White Flowers
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Pepito
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Golden Dots
1 x Bavlnená látka OAP Green Bush, Dots
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Hearts
1 x Bavlnená látka OAP Sky, Marble
1 x Bavlnená látka OAP Yellow, Floral Mosaic
1 x Bavlnená látka OAP Red, Tiny Flowers
1 x Bavlnená látka OAP Green Bush
1 x Bavlnené látky - rolka Sultan Flower
1 x Bavlnené látky - rolka Turquoise Retro
1 x Bavlnené látky - rolka Lilac Retro
1 x Bavlnené látky - rolka Strawberry
1 x Bavlnené látky - rolka Orange Meadow
1 x Bavlnené látky - rolka Sand Meadow
2 x Bavlnená látka KD Dark Green, Dots
3 x Bavlnená látka KD Dark Green Canvas
3 x Bavlnená látka Christmas OAP Bells
4 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Starlets
1 x Bavlnená látka Checky - pink
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Mahonia
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, White Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Mahonia
1 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Red Starlets
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Big Berry
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Little Baroque
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Golden Snowflakes
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Snowflakes
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red Christmas
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Bavlnená látka CZL Pink, Flowers
1 x Bavlnená látka SRK Bears
1 x Bavlnená látka SRK Cats - blue
1 x Bavlnená látka SRK Fruits
1 x Bavlnená látka SRK Geometric - green
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
1 x Bavlnená látka SRK Lime, Blue Floral Mesh
1 x Bavlnená látka SRK Meadow, blue
1 x Bavlnená látka SRK Rainbow Stripes
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - pink
1 x Bavlnená látka SRK White, azure circles
1 x Bavlnená látka SRK White, black dots
3,949.90€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL