Ochrana osobných údajov

Nakupovanie v Patchwork hobby art je bezpečné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork Hobby Art chráni všetky osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenia) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákona).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork hobby art je:
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Dagmar Méresovú, a to písomnou formou, alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, v utorok až piatok počas otváracích hodín (v čase od 14:30 do 18:30) , tel. kontakt: 0903 212 356, E-mail: patchwork@hobbyart.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov, nachádzajúcich sa v databáze elektronického obchodu (e-shopu), narába s nimi a zodpovedná za ochranu a narábanie s nimi v zmysle Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom (meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa) považuje za dôverné, získava a spracúva ich výhradne za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

Prevádzkovateľ elektronického obchodu taktiež prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. kuriérskej spoločnosti a spracúvanie osobných údajov pre účely účtovníctva.

Ďalšie informácie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje svojich zákazníkov po dobu 10-tich rokov, nasledujúcich po roku, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako zákazník máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek údaje opraviť alebo vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poznámka: Po prihlásení sa na Váš účet zákazníka máte kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, môžete ich podľa slobodnej vôle upravovať a tiež postupovať v zmysle Nariadenia a Zákona:

1/ Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2/ Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

3/ Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4/ Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

5/ Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje nespracúva na účely priameho marketingu),

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše osobné údaje (zákazníka) sú nevyhnutné k tomu, aby s Vami prevádzkovateľ mohol uzavrieť zmluvu. V prípade, ak dotknutá osoba (zákazník) svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, telefón, e-mail) prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu (teda ani dodať požadovaný tovar resp. služby).

V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek resp. nejasností prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na tel. čísle: 0903 212 356.

Záverečné informácie:

Osobné údaje zákazníka sú chránené bezpečným, kódovaným pripojením "https", ktoré je certifikované SSL certifikátom - Vaše osobné údaje sú po celý čas chránené technológiou SSL (Secure Sockets Layer) pred ich neoprávneným získaním a zneužitím tretími osobami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201413904.

Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 24 palcov (611 644)
7 x Pravítko Hexagon Multi
8 x Nekonečný zips #3 červený 287
1 x Niť na ručné quiltovanie 8244
7 x Ihelníček Needle Twister Prym Love (610 288)
8 x Miznúca fixka na textil Adger
6 x Kanzashi šablóna (8485)
3 x Nekonečný zips #3 krémový, čipka
11 x Patchworkové pravítko Add-A-Quarter 12 inch
8 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
2 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou jemné ø 0,45 mm (2510)
4 x Košíček na vajíčka - žltý
5 x Niť na ručné quiltovanie 2074
5 x Náhradné čepele 18 mm (7512)
7 x Šablóna na šitie vzoru Babičkina záhrada
6 x Kanzashi šablóna (8490)
6 x Nekonečný zips #6 olivovozelený
11 x Pravítko Easy Dresden
7 x Quiltovacie špendlíky jemné (2509)
4 x Látka na potlač foto (611 930)
4 x Macko nugátový, textilná hračka
6 x Vianočný stromček, Origami 12
2 x Monofil hnedý
2 x Aktuálny rozvrh kurzov
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, White snowflakes
13 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
2 x Niť na ručné quiltovanie 0956
6 x Nekonečný zips #3 žltý 111
3 x Ihly na šitie bábik (131 140)
6 x Tvarovač rohov a okrajov, zažehľovač Prym Love (610 193)
6 x Šablona stuhy (610 107)
1 x Pridržiavač látky, presný, Clover (7807)
9 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 12 palcov (611 643)
7 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
3 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
3 x Kanzashi šablóna (8488)
6 x Orezávač nití, prívesok Prym Love (611 504)
5 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
6 x Vianočné gule, Červeno-biela sada
5 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym (610 840)
2 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
3 x Rolnička strieborná 10 mm
1 x Bavlnená látka OA Pink, Bubbles
8 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, mosadz
8 x Nekonečný zips #3 biely
1 x Mikrotuhy 0,5 mm žlté (5011)
10 x Zatváracie špendlíky ohnuté (10713810)
2 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
6 x Gombík Číslica 0 biela
5 x Yo-yo šablóna XL (8703)
2 x Darčeková poukážka 20 €
4 x Vianočný stromček, Origami 15
2 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
4 x Gombík Číslica 6 biela
8 x Vianočný stromček, Origami 7
7 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
6 x Vlna na plstenie, farebná škála I.
7 x Skladacia rezacia podložka 45 x 60 cm Prym Love (611 465)
3 x Yo-yo šablóna XS (8702)
6 x Nekonečný zips #3 modrý 275
1 x Nekonečný zips #3 rododendron 178
9 x Nekonečný zips #3 olivový 263
12 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 30 cm (611 307)
10 x Krajčírksky meter Prym Love (282 714)
3 x Kopírovací papier "CLOVER CHACOPY" (434)
4 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,55 mm (2505)
9 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 15 cm (611 306)
6 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
8 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm biele (610 841)
12 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
2 x Zvonček zlatý 10 mm
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
5 x Čiapka na čajník - ružová
9 x Špendlíky aplikačné (231)
5 x Nekonečný zips #3 zelený 234
1 x Ochranné rohy kovové, 17 mm chróm
5 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
9 x Nekonečný zips #3 olivový 295
8 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
7 x Box na cievky (611 980)
5 x Gombík Špulka
6 x Vianočný stromček, Origami 3
5 x Kanzashi šablóna (8482)
2 x Gombík Vianočné zvonce
6 x Rotačný rezač 45 mm Prym Love (610 473)
5 x Bavlnené látky - rolka Christmas 7
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ109
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ110
3 x Niť na ručné quiltovanie 1833
2 x Ochranné rohy kovové, 17 mm staromosadz
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ133
8 x Pravítko Diamant
3 x Košíček na vajíčka - zelený
10 x Nekonečný zips #3 béžový 308
4 x Gombík s hviezdičkou, červenobiely
5 x Čiapka na čajník - zelená
3 x Košíček na vajíčka - červený
2 x Stojan na veľkú cievku alebo konus s niťou (611 769)
9 x Bežec pre špirálové zipsy #3
1 x Špendlíky s plastovou hlavou Rival
1 x Vypchávacia vidlička malá
2 x Niť ľanová
2 x Bavlnená látka OA Cat Paw
3 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym Love (610 850)
4 x Niť na ručné quiltovanie 7235
4 x Nožnice na výšivky 100 mm jemné s mikrozúbkami
4 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Stardust
1 x Bavlnená látka OAP Grey, Rice
4 x Gombík pásikavý, červenobiely
2 x Zvonček zlatý 13 mm
3 x Hra barev - kniha
12 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
8 x Nekonečný zips #3 hnedý 290
5 x Bavlnené látky - balíček TFQ141
4 x Hadovka zelená
5 x Bežec pre zips #3 smotanový
6 x Nekonečný zips #5 čierny
2 x Stuha 10 mm zlatá
4 x Vianočné gule, Sivá sada
1 x Bavlnená látka SRK Meadow, blue
3 x Sliepka, textilná dekorácia
6 x Macko tyrkysový, textilná hračka
5 x Švadlenka č. 54
2 x Stuha 10 mm žltá kocka 2
9 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
1 x Bavlnená látka KD Easter
7 x Macko vianočný, textilná hračka
4 x Vianočný stromček, Origami 10
6 x Náprstok protišmykový stredný (6026)
7 x Nekonečný zips #6 tmavočervený
3 x Bavlnená látka Checky - pink
1 x Rozžehľovač švov (495)
5 x Hadovka červená 13 mm
5 x Rotačný rezač kruhov Prym (610 471)
2 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Leaves
6 x Nekonečný zips #6 bledohnedý
4 x Vianočný stromček, Origami 13
10 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm (611 313)
4 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Branches
5 x Pravítko na švy (610 732)
4 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
7 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
2 x Gombík Číslica 8 biela
6 x Nekonečný zips #6 tmavomodrý
1 x Niť na ručné quiltovanie 2346
1 x Ihly na gobelíny so zlatým uškom číslo 24 (238/24)
8 x Kanzashi šablóna (8484)
5 x Nekonečný zips #3 lososový 155
2 x Bavlnená látka OA Green, Leaves
2 x Niť na ručné quiltovanie 1938
3 x Karabínka kovová 35 mm, mosadz
5 x Nekonečný zips #3 ružový 137
2 x Súprava na ihelníček, hnedá, Clover (4120)
5 x Čiapka na čajník - oranžovozelená
3 x Šablona mandala (610 101)
5 x Niť na ručné quiltovanie 2626
1 x Šidlo krajčírske (486/W)
2 x Niť zlatá
2 x Macko zelený, textilná hračka
2 x Zvonček zlatý 15 mm
2 x Miznúce pero jemné (515)
5 x Nekonečný zips #5 biely
2 x Rúčky na tašku drevené 15
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Uni
5 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
2 x Bavlnená látka CZL Blue Rosetta
2 x Bavlnená látka CZL Violet Canvas
2 x Ručne šitá vianočná dekorácia
2 x Ihelníček Srdiečko, žlto-ružové
10 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
8 x Nekonečný zips #3 modrý 330
6 x Kanzashi šablóna (8481)
5 x Gombík Slnečnica
1 x Nožnice krajčírske 210 mm (N5210)
2 x Bavlnená látka uni OAP Olive
3 x Macko ružičkový, textilná hračka
3 x Rolnička zlatá 20 mm
1 x Bavlnená látka KD Brown, Small Dots
2 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
6 x Kanzashi šablóna (8491)
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm 60º (611 656)
4 x Bavlnené látky - balíček TFQ102
6 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou, jemné (10291060)
10 x Vianočné gule, Červená sada Klasik
6 x Vianočný anjelik 2
3 x Bavlnená látka KD Red Canvas
2 x Stuha 3 mm bledozelená
5 x Kanzashi šablóna (8483)
9 x Nekonečný zips #3 smotanový
1 x Bavlnená látka CZL Beige Garden
8 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
4 x Ihly strojové quiltovacie (152 930)
5 x Niť na ručné quiltovanie 3117
7 x Pravítko Folded Corner Clipper
4 x Darčeková poukážka 30 €
2 x Rolnička zlatá 10 mm
8 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 60 cm (611 308)
2 x Bavlnená látka OAP Beige Parsley
4 x Rám na kabelku hranatý, zlatý, 18 cm
4 x Niť na ručné quiltovanie 2955
3 x Bavlnená látka KD Red Flowers on White
3 x Gombík Číslica 1 biela
5 x Obliečka na vankúš Jarné kvietky
3 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Špendlíky so sklenenými hlavičkami, click-clack (029 300)
6 x Šablona reťaz (610 108)
1 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
3 x Bavlnená látka Christmas CZL White, Snowflakes
3 x Niť na ručné quiltovanie 2635
4 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
4 x Kreatívny hárok, priehľadný, Prym (611 144)
7 x Nekonečný zips #3 modrý 183
5 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
3 x Niť na ručné quiltovanie 5114
1 x Niť na ručné quiltovanie 5322
4 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
6 x Náprstok protišmykový malý (6025)
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Stardust
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
2 x Hadovka banánová
1 x Rám na kabelku hranatý, mosadz 18 cm
4 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou extra dlhé (10291550)
2 x Niť na ručné quiltovanie 9837
1 x Žinilka zlatá
2 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
4 x Gombík Tulipán oranžový
5 x Pravítko Easy Dresden EZ-01
1 x Hviezdička veľká zlatá
3 x Nástroj na plstenie v tvare pera
6 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, nikel
4 x Bavlnená látka KD Green Checky
2 x Švadlenka č. 60
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Mahonia
2 x Nekonečný zips #6 béžový
4 x Venček origami 2
2 x Hadovka tmavozelená
5 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
2 x Bavlnená látka KD Orange Canvas
3 x Bavlnená látka OAP Lime Canvas
5 x Organizér MULTI Prym Love (610 286)
4 x Gombík Kruhový rezač
2 x Rám na kabelku hranatý, chróm, 12,5 cm
1 x Bavlnená látka KD Light Blue, Small Dots
2 x Bavlnená látka OAP Green, Marble
2 x Prevracač tunelov (610 190)
4 x Lepidlo Aqua Glue Marker Prym (987 185)
2 x Niť na ručné quiltovanie 6217
7 x Značkovacie koliesko ozubené s kriedou Prym Love (610 958)
4 x Nástroj na plstenie so 7 ihlami
1 x Zvonček strieborný 10 mm
11 x Krajčírksky meter JUMBO (282 260)
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes II.
1 x Anjelske krídla zlaté
3 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
4 x Yo-yo šablóna Jumbo (8708)
3 x Zvonček zlatý 10 mm so striebornou mašličkou
7 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
5 x Bavlnené látky - rolka Christmas 6
4 x Hadovka biela, extra úzka
2 x Bavlnená látka OAP Beige, Small Dots
2 x Pätka na riasenie
2 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Nekonečno v srdci
1 x Švadlenka č. 56
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Christmas Trees
1 x Bavlnená látka SRK Husi - pink
5 x Bavlnené stuhy, sada Sewing
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Multicolour Starlets
3 x Čiapka na čajník - hnedočervená
1 x Značkovač a prevracač Clover 7803
2 x Hadovka fialová
2 x Štipcová LED lampa k šijaciemu stroju, USB, strieborná
4 x Stuha 10 mm zelenožltá kocka
3 x Vianočný stromček, Origami 1
2 x Niť na ručné quiltovanie 4507
1 x Ihly aplikačné číslo 12 (497/12)
2 x Bavlnená látka SRK Bears
5 x Švadlenka č. 57
2 x Nekonečný zips #6 baklažánový
1 x Bavlnená látka OA Red Canvas
4 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
3 x Zvonček zlatý 10 mm s marhuľovou mašličkou
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Bavlnená látka Christmas OA Green, Dots
3 x Zatváracie špendlíky 40 mm
7 x Vianočný stromček, Origami 5
2 x Hadovka biela 18 mm
2 x Bavlnená látka OAP Green, Butterfly
3 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
1 x Bavlnená látka Christmas KD White, Snowflakes
1 x Ihly na bežné ručné šitie KOŠÍK
1 x Gombík Kvety
3 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym Love (610 848)
2 x Stuha 25 mm LEA s drôtom
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Garden
2 x Bavlnené látky - rolka Baroque
2 x Niť na ručné quiltovanie 5725
2 x Bavlnená látka OAP Yellow, Canvas
2 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
5 x Ihla na očká - háčik (610 960)
1 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
2 x Gombík Snehová vločka, červenobiely
3 x Niť na ručné quiltovanie 7918
3 x Hadovka malinová
2 x Oko kovové, hranaté, mosadz
1 x Bavlnená látka Christmas SB Green, Stars
5 x Rotačný rezač 45 mm Prym - súprava s 3 čepeľami (611 368)
3 x Magnetická miska na špendlíky Prym Love (610 287)
1 x Naparovacia minižehlička (611 915)
2 x Bavlnené látky - rolka Orient
1 x Bavlnená látka OAP Garden of Paradise
7 x Bavlnené látky - balíček TFQ145
1 x Niť na ručné quiltovanie 3526
3 x Hadovka limetková
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
1 x Bavlnená látka SB Pink, Checky
1 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
1 x Bavlnená látka OA Canvas, Color Dots
2 x Bavlnená látka OAP Grey Parsley
2 x Náhradná čepeľ 45 mm Clover (7508)
2 x Stuha 10 mm červená, veľké bodky
1 x Bavlnená látka CZL Green, Daisy
1 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
1 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
2 x Stuha 10 mm Listy zelené, satén
2 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
2 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
3 x Pravítko trojuholník 30 stupňov EZ-03
1 x Bavlnené látky - rolka Red and Cream
3 x Hadovka tmavohnedá
3 x Rezacia podložka na patchwork 30 x 45 cm (12 x 18 ") - (611 466)
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ146
2 x Niť na ručné quiltovanie 0758
1 x Bavlnená látka CZL Beige Rosetta
1 x Bavlnená látka SRK Bear - red
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Red Leaves
2 x Pravítko Diamant 45º
1 x Bavlnená látka uni OA Red
4 x Bavlnené látky - rolka Christmas 9
1 x Nožnice na výšivky 140 mm extra jemné (N3140S)
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes I.
1 x Bavlnená látka Christmas OA Canvas, Stars
2 x Bavlnená látka OA Rose, Checky
3 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Bavlnená látka OAP Violets, Cream
1 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
3 x Nekonečný zips #5 hnedý
2 x Rolnička zlatá 7,5 mm
2 x Gombík Číslica 4 biela
6 x Tvarovač rohov a okrajov, zažehľovač Prym Love (610 192)
1 x Bavlnená látka KD Pink Poppy on White
2 x Niť na ručné quiltovanie 4226
3 x Ihly Samonavliekacie (2006)
1 x Papierová hlavička 30 mm
1 x Lemovka 7 mm biela, kvietky, satén
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Snowflakes
1 x Bavlnená látka OAP Yellow Rose
2 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
2 x Mašlička marhuľová úzka
4 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
2 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm (610 842)
3 x Bavlnená látka KD Old Rose
1 x Rolnička zlatá 11 mm
1 x Bavlnená látka CZL Blue, Dots
2 x Niť na ručné quiltovanie 5133
1 x Bavlnená látka OAP Brown, Branch
2 x Gombík Jablko
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Oko draka
1 x Niť na ručné quiltovanie 5815
1 x Miznúce pero biele jemné (517)
2 x Karabínka kovová 35 mm, nikel
2 x Šablona vlny (610 100)
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
3 x Rám na kabelku oblý, mosadz 16 cm
3 x Patchworková chňapka s výšivkou - hnedá
4 x Bavlnené látky - rolka Christmas 5
1 x Navliekač nití Green (4072)
1 x Sada na prídavky na šev (7707)
3 x Bavlnená látka SRK Bear - Sand
3 x Hadovka ružová
1 x Bavlnená látka CZL Lavander Canvas
1 x Bavlnená látka OA Yellow, Checky
1 x Bavlnená látka Christmas SB Green
2 x Stuha 5 mm zlatá
1 x Bavlnená látka OA Rose Canvas
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
4 x Gombík Číslica 7 biela
2 x Ihly CHENILLE číslo 24 (234/24)
2 x Bavlnená látka CZL Rainbow Triangles
1 x Ihly SASHICO (2007)
1 x Bavlnená látka OAP Orange, Daisy
1 x Gombík Tulipán modrý
2 x Náhradné čepele 28 mm (5028BL)
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
2 x Gombík Hibiscus
1 x Náhradné čepele 28 mm (7514)
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
2 x Niť na ručné quiltovanie 6934
2 x Gombík Žaba
1 x Vliesofix® - obojstranne lepivý vlizelín
2 x Bavlnená látka KD Sashico
1 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 25 mm (4015)
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Bavlnená látka CZL Canvas
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
2 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
3 x Lena’s Patchwork 63/2017
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color Starlets
3 x Rezacia podložka otočná okrúhla Prym Love (611 469)
1 x Bavlnená látka KD Old Rose, Pepito
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, White Starlets
1 x Bavlnené látky - rolka Old Rose
1 x Bavlnená látka KD Spring Meadow
1 x Hadovka červená
1 x Bavlnené látky - rolka Sultan Flower
2 x Niť na ručné quiltovanie 6716
1 x Bavlnená látka SB White, Grey Flowers
1 x Bavlnená látka KD Red Checky
2 x Bavlnená látka KD Red, Forget-me-not
1 x Niť na ručné quiltovanie 2833
3 x Vianočné gule, Zlatá sada
1 x Bavlnená látka SRK Rainbow Stripes
2 x Vánoce, špeciál časopisu Švadlenka
3 x Švadlenka č. 59
1 x Značkovač Hera™ (4002)
2 x Bavlnená látka OAP Lilac, Checky
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Christmas trees
2 x Bavlnené látky - rolka Christmas 8
1 x Vážka
2 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada II.
1 x Nožnice pre ľavákov, krajčírske 210 mm (N5210L)
1 x Švadlenka č. 58
2 x Nožnice výšivkárske dvojnásobne ohnuté 130 mm (N5130 DC)
2 x Zažehľovacie pravítko Clover (7700)
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color dots
3 x Obliečka na vankúš Vianočné srdiečka
1 x Bavlnená látka OA Cream, Hearts
1 x Hobby nožnice na ručné práce 140 mm (610 521)
2 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
1 x Bavlnená látka CZL Pink, Roses
2 x Niť na ručné quiltovanie 2045
1 x Švadlenka č. 48
1 x Bavlnená látka uni CZL Violet
1 x Lena’s Patchwork 66/2017
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
3 x Macko červený, textilná hračka
1 x Ihelníček Srdiečko, oranžové
2 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 15 cm (611 314)
2 x Stuha 10 mm zlatobiela s lurexom
2 x Gombík Číslica 2 biela
2 x Stuha 10 mm zelená kocka
1 x Textilná bábika Po tanci - vzor
1 x Quiltovacia a vyšívacia pätka, Zatvorená
1 x Bavlnená látka SB Lilac, Checky
1 x Bavlnená látka CZL Canvas, Red Mesh
1 x Stuha 14 mm červeno-zeleno-zlatá s drôtom
2 x Nákupná taška
1 x Lemovka 7 mm červená, kvietky, satén
1 x Bavlnená látka OAP Yellow, Rice
3 x Macko ružový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka KD Green Tea
1 x Stuha 10 mm žltá bodkovaná
1 x Bavlnená látka KD Brown, Checky
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Stardust
2 x Kožený náprstok obojstranný (616)
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ131
1 x Bavlnená látka KD Sand, Meadow
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Mahonia
1 x Bavlnená látka OAP Beige, Pepito
1 x Lena's Patchwork Lieblingsstücke Special 18/2017
1 x Mašlička ružová s korálkami
1 x Bavlnená látka OAP Red, Rice
1 x Bavlnená látka uni OAP Medium Lilac
1 x Hadovka tmavomodrá
1 x Bavlnená látka CZL Purple, Herbs
1 x Bavlnená látka CZL Lavander, Flowers
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Perúnov kvet
1 x Bavlnená látka SRK White, azure circles
1 x Papierová hlavička 25 mm
1 x Bavlnená látka CZL Indigo, Dots
1 x Párač stehov ergonomický veľký (610 930)
1 x Bavlnená látka CZL White, Beige Branches
1 x Kráčajúca pätka s vodičom (s páčkou)
1 x Bavlnená látka KD Green, Flowers
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
1 x Bavlnená látka uni CZL Cyan
1 x Bavlnená látka SB Brownish grey, Checky
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Snowflakes
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ071
1 x Niť na ručné quiltovanie 8113
1 x Hadovka zelená 18 mm
1 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
1 x Bavlnená látka OAP Salmon, Bubbles
1 x Bavlnená látka OAP White, Rose Circles
1 x Bavlnená látka KD Pink, Poppy
1 x Bavlnená látka OAP Lime, Leaves
9,404.44€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL