Ochrana osobných údajov

Nakupovanie v Patchwork hobby art je bezpečné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork Hobby Art chráni všetky osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenia) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákona).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork hobby art je:
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Dagmar Méresovú, a to písomnou formou, alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, v utorok až piatok počas otváracích hodín (v čase od 14:30 do 18:30) , tel. kontakt: 0903 212 356, E-mail: patchwork@hobbyart.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov, nachádzajúcich sa v databáze elektronického obchodu (e-shopu), narába s nimi a zodpovedná za ochranu a narábanie s nimi v zmysle Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom (meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa) považuje za dôverné, získava a spracúva ich výhradne za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

Prevádzkovateľ elektronického obchodu taktiež prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. kuriérskej spoločnosti a spracúvanie osobných údajov pre účely účtovníctva.

Ďalšie informácie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje svojich zákazníkov po dobu 10-tich rokov, nasledujúcich po roku, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako zákazník máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek údaje opraviť alebo vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poznámka: Po prihlásení sa na Váš účet zákazníka máte kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, môžete ich podľa slobodnej vôle upravovať a tiež postupovať v zmysle Nariadenia a Zákona:

1/ Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2/ Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

3/ Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4/ Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

5/ Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje nespracúva na účely priameho marketingu),

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše osobné údaje (zákazníka) sú nevyhnutné k tomu, aby s Vami prevádzkovateľ mohol uzavrieť zmluvu. V prípade, ak dotknutá osoba (zákazník) svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, telefón, e-mail) prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu (teda ani dodať požadovaný tovar resp. služby).

V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek resp. nejasností prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na tel. čísle: 0903 212 356.

Záverečné informácie:

Osobné údaje zákazníka sú chránené bezpečným, kódovaným pripojením "https", ktoré je certifikované SSL certifikátom - Vaše osobné údaje sú po celý čas chránené technológiou SSL (Secure Sockets Layer) pred ich neoprávneným získaním a zneužitím tretími osobami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201413904.

Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
3 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Lotos
2 x Nekonečný zips #5 čierny
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada 6 ks
4 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
3 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Baroque
2 x Rezacia podložka na patchwork 18 x 24 " (45 x 60 cm) - (7521)
1 x Bavlnená látka OAP Yellow Rose
1 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
3 x Vlna na plstenie, červená
2 x Bavlnená látka CZL Indigo, Dots
5 x Zvonček strieborný 15 mm
1 x Rolnička zlatá 11 mm
1 x Párač stehov ergonomický veľký (610 930)
2 x Bavlnená látka SRK Fruits
2 x Šablóna na šitie vzoru Babičkina záhrada
5 x Patchworková chňapka s výšivkou - červená
2 x Nožnice krajčírske 210 mm, Very Berry (V5210R)
1 x Bavlnená látka KD Blue, Small Dots
2 x Bavlnené látky - rolka Folk II
1 x Prevracač tunelov (610 190)
1 x Bavlnená látka Christmas SB Red, Starlets
4 x Čiapka na čajník - modrá, kruhy
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red Leaves
4 x Bavlnená látka SRK Bear - red
2 x Bavlnené látky - rolka Lilac I
1 x Nekonečný zips #3 smotanový
3 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
3 x Vianočný anjelik 2
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Perúnov kvet
1 x Bavlnená látka OAP Grey Parsley
3 x Mašlička bodkovaná bledomodrá s ružou
2 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
3 x Značkovač Hera™ (4002)
4 x Papierová hlavička 25 mm
3 x Venček origami 2
3 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
3 x Čiapka na čajník - ružová
4 x Gombík Tulipán oranžový
2 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Ihly na gobelíny so zlatým uškom číslo 24 (238/24)
1 x Nekonečný zips #3 béžový 308
2 x Gombík Číslica 7 biela
3 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Tulip
4 x Macko ružový, textilná hračka
4 x Stuha 5 mm zlatá
2 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Bavlnená látka OAP Lime, Daisy
3 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 9 mm (4012)
3 x Mašlička ružová úzka
3 x Zvonček zlatý 10 mm so striebornou mašličkou
2 x Miznúce pero biele jemné (517)
4 x Bavlnené látky - rolka Christmas 8
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - hnedá
1 x Hobby nožnice na ručné práce 140 mm (610 521)
1 x Bavlnené látky - balíček RFQ051
3 x Nekonečný zips #3 hnedý 290
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - čierna
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Green Leaves
2 x Nekonečný zips #6 tmavomodrý
3 x Textilná bábika Po tanci - vzor
2 x Rám na kabelku hranatý, chróm, 12,5 cm
4 x Vianočné gule, Červená sada Klasik
1 x Bavlnené látky - rolka Sultan Flower
4 x Stuha 10 mm červená kocka
2 x Bavlnené látky - rolka Easter
1 x Rolnička zlatá 20 mm
2 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
4 x Nekonečný zips #3 žltý 111
4 x Gombík Číslica 0 biela
1 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym (610 840)
1 x Stuha 10 mm zelenožltá kocka
1 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada II.
2 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Halloween
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Snowflakes
7 x Gombík Kruhový rezač
2 x Anjelske krídla zlaté
1 x Hviezdička veľká strieborná
3 x Nekonečný zips #3 rododendron 178
2 x Hviezdička veľká zlatá
3 x Gombík Číslica 3 biela
4 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
3 x Stuha 10 mm žltá kocka 2
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
1 x Bavlnená látka CZL White, Beige dots
1 x Bavlnená látka CZL Beige, Hearts
2 x Vianočný stromček, Origami 13
4 x Bavlnená látka SRK White, azure circles
1 x Bavlnená látka KD Green, Checky
2 x Stuha 10 mm zlatobiela s lurexom
5 x Vianočný stromček, Origami 1
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ087
2 x Bavlnená látka SRK Dark Blue, Flowers
4 x Stuha 10 mm žltá bodkovaná
5 x Nástroj na plstenie v tvare pera
2 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
1 x Aktuálny rozvrh kurzov
4 x Mašlička bodkovaná žltá s ružou
4 x Gombík Číslica 1 biela
3 x Rozžehľovač švov Roll & Press Clover (7812)
3 x Stuha 25 mm LEA s drôtom
2 x Nekonečný zips #3 oranžový 158
2 x Stuha 3 mm bledozelená
3 x Bežec pre špirálové zipsy #3
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes I.
3 x Gombík Číslica 6 biela
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ135
2 x Bavlnená látka SRK Husi - pink
4 x Macko vianočný, textilná hračka
1 x Bavlnená látka OAP Black, Daisy
4 x Gombík Slnečnica
2 x Gombík Tulipán modrý
2 x Zvonček strieborný 10 mm
3 x Gombík Vianočné zvonce
2 x Ihelníček Srdiečko, oranžové
2 x Box na cievky (611 980)
1 x Bavlnená látka KD Sand, Meadow
2 x Magnetická miska na špendlíky Prym Love (610 287)
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green marble
4 x Bavlnená látka uni OA Mustard
4 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
2 x Bavlnená látka SRK Pary - blue 1
1 x Korálky plastové červené 10 mm
2 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
2 x Bavlnená látka SRK Violet, Bars
2 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red stars
3 x Bavlnené látky - rolka Christmas 6
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
2 x Bavlnená látka SRK Cats - blue
3 x Gombík pásikavý, červenobiely
3 x Papierová hlavička 30 mm
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Kreatívny hárok, priehľadný, Prym (611 144)
4 x Bavlnená látka SRK Geometric - green
2 x Pravítko Easy Dresden
1 x Lemovka 10 mm červená, kvietky, satén
3 x Stuha 10 mm zelená kocka
1 x Nekonečný zips #3 krémový, čipka
4 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Oko draka
2 x Rolnička strieborná 10 mm
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Dots
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Mahonia
2 x Nekonečný zips #6 olivovozelený
1 x Bavlnená látka SB Grey, Wallpaper
1 x Krajčírksky meter Prym Love (282 714)
2 x Nákupná taška
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ091
1 x Bavlnené látky - rolka Spring Time
3 x Bezpečnostný nos na hračky 15 mm
2 x Vianočné gule, Zlatá sada
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, White snowflakes
3 x Nekonečný zips #6 baklažánový
1 x Ihly na šitie bábik (131 140)
3 x Nekonečný zips #6 tmavočervený
3 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
3 x Hadovka červená 13 mm
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
1 x Bavlnená látka CZL Blue Rosetta
1 x Ihly CHENILLE číslo 18 (234/18)
3 x Bavlnená látka SRK Bears
1 x Hadovka malinová
2 x Gombík s hviezdičkou, červenobiely
4 x Bavlnené látky - rolka Christmas 5
1 x Bavlnená látka OAP Lila, Circles
4 x Bavlnená látka SRK Meadow, blue
3 x Obliečka na vankúš Vianočné srdiečka
4 x Macko nugátový, textilná hračka
5 x Gombík Snehová vločka, červenobiely
2 x Bavlnená látka SRK Bear - Sand
2 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
2 x Nekonečný zips #3 modrý 183
1 x Bavlnené látky - rolka Rustic
2 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Nekonečno v srdci
3 x Nožnice na výšivky 100 mm jemné s mikrozúbkami
1 x Nekonečný zips #3 modrý 330
2 x Nekonečný zips #3 modrý 275
3 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, nikel
1 x Nekonečný zips #3 olivový 295
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ145
1 x Bavlnené látky - rolka Rose Dream
2 x Rolnička zlatá 5 mm
2 x Prestieranie - ružové
2 x Značkovač a prevracač Clover 7803
1 x Bavlnená látka KD Spring Meadow
1 x Macko červený, textilná hračka
1 x Ihelníček Srdiečko, žlto-ružové
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 7
4 x Zvonček zlatý 10 mm s marhuľovou mašličkou
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
1 x Bavlnená látka uni OAP Olive
1 x Náhradné ihly pre nástroj na plstenie
1 x Nekonečný zips #6 béžový
1 x Bavlnená látka uni CZL Mocca
2 x Mašlička marhuľová úzka
3 x Nožnice pre ľavákov, krajčírske 210 mm (N5210L)
2 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - blue
1 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym Love (610 850)
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Red Leaves
1 x Stuha 14 mm červeno-zeleno-zlatá s drôtom
1 x Bavlnená látka CZL Green, Daisy
1 x Bavlnená látka CZL Canvas, Post a Rose
1 x Obliečka na vankúš Jarné kvietky
1 x Macko ružičkový, textilná hračka
3 x Orezávač nití, prívesok Prym Love (611 504)
2 x Mašlička smotanová s korálkami
5 x Stláčacie gombíky, Auto Moto, ø15 mm
1 x Bavlnená látka CZL Red, Stars
2 x Lemovka 7 mm žltá, kvietky, satén
2 x Vianočný stromček, Origami 15
1 x Náhradná čepeľ 45 mm Clover (7508)
2 x Bavlnená látka SRK Rainbow Stripes
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
2 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
1 x Bavlnená látka uni OA Limet
1 x Bavlnená látka SRK Sultan Flower - lilac
3 x Kopírovacie koliesko ozubené (610 940)
3 x Patchworková chňapka s výšivkou - žltá
3 x Nožnice výšivkárske dvojnásobne ohnuté 130 mm (N5130 DC)
5 x Vatelín 80 g
4 x Patchworková chňapka s výšivkou - lila
1 x Bavlnená látka KD Old Rose
2 x Bavlnená látka uni OA Emerald Green
1 x Žinilka zlatá
5 x Gombík Žaba
2 x Nekonečný zips #6 bledohnedý
2 x Gombík Hibiscus
2 x Bavlnené látky - rolka Roses
2 x Nekonečný zips #3 lososový 155
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
2 x Bavlnené látky - rolka Christmas 9
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ126
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ114
3 x Vypchávacia vidlička malá
2 x Nástroj na plstenie so 7 ihlami
2 x Náhradné čepele 28 mm (5028BL)
1 x Mašlička ružová s korálkami
3 x Nožnice na výšivky 140 mm extra jemné (N3140S)
2 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
2 x Súprava na ihelníček, hnedá, Clover (4120)
1 x Bavlnená látka SRK Pary - pink
2 x Nekonečný zips #3 zelený 234
1 x Quiltovacie špendlíky jemné (2509)
2 x Bavlnené látky - rolka Strawberry
1 x Lemovka 10 mm žltá, kvietky, satén
2 x Bavlnená látka KD Sand, Dots
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Bavlnená látka CZL Light turquoise, Little Dots
2 x Lena's Patchwork Lieblingsstücke Special 18/2017
2 x Gombík Číslica 4 biela
1 x Hadovka tmavohnedá
2 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Nažehľovacia paspulka Wrap‘n Fuse Piping 9516
1 x Rám na kabelku hranatý, dymový chróm 18 cm
1 x Vianočný stromček, Origami 5
1 x Bavlnená látka KD White, Brown Dots
3 x Mikrotuhy 0,5 mm žlté (5011)
3 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
1 x Gombík Jablko
4 x Čiapka na čajník - oranžovozelená
1 x Hadovka zelená
1 x Rolnička zlatá 8 mm
1 x Lemovka 7 mm červená, kvietky, satén
2 x Bavlnená látka uni CZL Wine
1 x Lepidlo v spreji (968 060)
2 x Korálky plastové vínové 10 mm
2 x Darčeková poukážka 20 €
2 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
4 x Čiapka na čajník - hnedočervená
1 x Mašlička biela široká
2 x Bavlnená látka SRK White, black dots
2 x Stuha 10 mm Listy zelené, satén
2 x Ihly SASHICO (2007)
3 x Bavlnená látka uni CZL Cyan
1 x Bavlnená látka CZL Lemon, Dots
1 x Bavlnená látka OAP Brown, Branch
1 x Bavlnená látka OA Rose, Checky
1 x Bavlnené látky - rolka Old Rose
2 x Gombík Číslica 5 biela
1 x Nekonečný zips #3 červený 287
1 x Vážka
1 x Ihelníček Srdiečko, zelené
1 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm biele (610 841)
1 x Rezacia podložka na patchwork 45 x 60 cm (18 x 24 ") - (611 467)
2 x Vianočný stromček, Origami 10
2 x Nekonečný zips #3 ružový 137
1 x Macko tyrkysový, textilná hračka
2 x Stuha 35 mm zlatá s drôtom
1 x Zvonček zlatý 10 mm
2 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
2 x Bežec pre zips #3 smotanový
2 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
1 x Bavlnená látka KD White, Forget-me-not
3 x Stuha 6 mm bledofialová, 10 m
2 x Nožnice na odstrih nite KAI (N5125)
1 x Bavlnená látka OAP Sand, Papic
1 x Bavlnená látka CZL Azure, Fish Scales
1 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou ø 0,7 mm (2506)
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Snowflakes
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
1 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
1 x Prevracač a navliekač dutinky (472)
1 x Čiapka na čajník - zelená
2 x Ihla na očká - háčik (610 960)
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Stardust
1 x Značkovacie koliesko ozubené s kriedou Prym Love (610 958)
1 x Štipcová LED lampa k šijaciemu stroju, USB, strieborná
4 x Vianočný stromček, Origami 3
1 x Bavlnená látka CZL Sky, Daisy
2 x Vianočný stromček, Origami 7
1 x Čipka 12 mm paličkovaná
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Darčeková poukážka na kurz
1 x Vlna na plstenie, farebná škála I.
1 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym Love (610 848)
1 x Macko krémový, textilná hračka
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 31,5 x 31,5 cm (611 319)
2 x Rolnička zlatá 10 mm
1 x Bavlnená látka CZL Rainbow Triangles
1 x Niť polyesterová ASPO žltá 0607
2 x Textilná pom pom bambuľka, červená
1 x Hadovka biela, extra úzka
1 x Mašlička biela úzka
1 x Bavlnená látka Christmas KD Light Grey, Christmas Trees
1 x Náprstok protišmykový veľký (6027)
1 x Bavlnená látka CZL Blue, Canvas
1 x Bežec pre špirálové zipsy #3, ozdobný, kovový, mosadz
1 x Darčeková poukážka 30 €
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ146
1 x Gombík Špulka
1 x Patchworkové pravítko Add-A-Quarter 12 inch
1 x Lena’s Patchwork 63/2017
1 x Vankúš biely
2 x Gombík Kvety
1 x Lemovka 7 mm biela, kvietky, satén
1 x Bavlnená látka CZL Blue, Dots
1 x Bavlnená látka CZL Dark Blue, Hibiscus
1 x Gombík Tulipán žltý
1 x Posúvacia pracka, hranatá, nikel
1 x Freezer Paper Prym (610 466)
1 x Pravítko Folded Corner Clipper
1 x Kanzashi šablóna (8490)
1 x Bavlnená látka uni OA Dark Chocolate
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ102
1 x Gombík Číslica 8 biela
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Leaves
1 x Bavlnená látka CZL Old Rose, Meadow
1 x Mašlička zelená s červenou ružou
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Monogram
1 x Bavlnená látka SB Rose, Garden
1 x Bavlnená látka SB Brown, Hibiscus
1 x Bavlnená látka SRK Strawberry - blue
1 x Bavlnené látky - rolka Orient
3,181.05€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL