Ochrana osobných údajov

Nakupovanie v Patchwork hobby art je bezpečné.

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork Hobby Art chráni všetky osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenia) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákona).

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu Patchwork hobby art je:
Obchodné meno: Dagmar Méresová
Miesto podnikania: Pod Rovnicami 9, 841 05  Bratislava
IČO: 36 926 736, nie som platcom DPH
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Obvod. úradu v Bratislave od 29. júna 2005, č. Žo-2005/29973/2/Z63. Číslo živnost. registra:104-18512

(ďalej len Prevádzkovateľ) 

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Dagmar Méresovú, a to písomnou formou, alebo osobne v kamennej predajni na adrese: Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, v utorok až piatok počas otváracích hodín (v čase od 14:30 do 18:30) , tel. kontakt: 0903 212 356, E-mail: patchwork@hobbyart.sk.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že je jedinou osobou, ktorá má prístup k osobným údajom zákazníkov, nachádzajúcich sa v databáze elektronického obchodu (e-shopu), narába s nimi a zodpovedná za ochranu a narábanie s nimi v zmysle Nariadenia.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom (meno, priezvisko, adresa dodania, telefónne číslo a e-mailová adresa) považuje za dôverné, získava a spracúva ich výhradne za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa. Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník).

Prevádzkovateľ elektronického obchodu taktiež prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) neposkytuje tretím osobám. Výnimkou sú osobné údaje potrebné pre doručenie tovaru zákazníkovi (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. kuriérskej spoločnosti a spracúvanie osobných údajov pre účely účtovníctva.

Ďalšie informácie na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a Zákona:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje svojich zákazníkov po dobu 10-tich rokov, nasledujúcich po roku, v ktorom bola kúpna zmluva uzatvorená, v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ako zákazník máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a právo kedykoľvek údaje opraviť alebo vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Poznámka: Po prihlásení sa na Váš účet zákazníka máte kedykoľvek prístup k svojim osobným údajom, môžete ich podľa slobodnej vôle upravovať a tiež postupovať v zmysle Nariadenia a Zákona:

1/ Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

2/ Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

3/ Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

- osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

4/ Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- napadne správnosť osobných údajov námietkou a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

5/ Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

6/ Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že osobné údaje nespracúva na účely priameho marketingu),

- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Ako zákazník máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Vaše osobné údaje (zákazníka) sú nevyhnutné k tomu, aby s Vami prevádzkovateľ mohol uzavrieť zmluvu. V prípade, ak dotknutá osoba (zákazník) svoje osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, telefón, e-mail) prevádzkovateľovi neposkytne, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu (teda ani dodať požadovaný tovar resp. služby).

V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek resp. nejasností prosím, kontaktujte prevádzkovateľa na tel. čísle: 0903 212 356.

Záverečné informácie:

Osobné údaje zákazníka sú chránené bezpečným, kódovaným pripojením "https", ktoré je certifikované SSL certifikátom - Vaše osobné údaje sú po celý čas chránené technológiou SSL (Secure Sockets Layer) pred ich neoprávneným získaním a zneužitím tretími osobami.

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. číslom: 201413904.

Pokračovať
Výrobcovia
Rýchle vyhľadávanie
 
Použite kľúčové slová a nájdite tak požadovaný produkt.
Pokročilé vyhľadávanie
2 x Ihelníček Needle Twister Prym Love (610 288)
3 x Vážka
2 x Šablona listy (610 104)
3 x Bavlnená látka KD Sand, Dots
2 x Kanzashi šablóna (8488)
3 x Vianočný stromček, Origami 5
1 x Bavlnené látky - rolka Altamira
1 x Ihly Hawaii (2011)
3 x Stuha 10 mm červená, veľké bodky
2 x Rezacia podložka na patchwork 30 x 45 cm (12 x 18 ") - (611 466)
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red stars
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Snowflakes I.
1 x Pravítko Folded Corner Clipper
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 6 palcov (611 475)
2 x Monofil čierny
3 x Bavlnené látky - rolka Wine & Steel
3 x Rezacia podložka na patchwork 12 x 18 " (30 x 45 cm) - (7520)
1 x Zvonček zlatý 15 mm
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm chróm
1 x Rozžehľovač švov Roll & Press Clover (7812)
3 x Sada tvorítok na šikmý pásik 6, 12, 18 a 25 mm
5 x Monofil hnedý
2 x Rolnička zlatá 8 mm
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ136
2 x Bavlnené látky - rolka Shiny Meadow
1 x Niť na ručné quiltovanie 7918
1 x Bavlnená látka SRK Lamb
7 x Bavlnené látky - balíček TFQ139
5 x Macko vianočný, textilná hračka
3 x Oko kovové, hranaté, mosadz
1 x Vlna na plstenie, zelená tmavá
2 x Rolnička strieborná 10 mm
4 x Obliečka na vankúš Flic-flac II.
4 x Darčeková poukážka na kurz
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Baroque
2 x Obliečka na vankúš, Vianočný stromček hnedomodrý
4 x Magnetická miska na špendlíky Prym Love (610 287)
2 x Niť na ručné quiltovanie 7235
2 x Niť na ručné quiltovanie 5815
5 x Ihly na šitie bábik (131 140)
3 x Bavlnená látka KD Brown, Small Dots
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ126
1 x Niť polyesterová ASPO krémová 3000
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ130
5 x Bavlnená látka KD Red, Canvas
4 x Stojan na veľkú cievku alebo konus s niťou (611 769)
1 x Bavlnené látky - rolka Brown II
2 x Vliesofix® - obojstranne lepivý vlizelín
1 x Stuha 10 mm žltá kocka 1
4 x Bavlnená látka KD Roses
6 x Macko tyrkysový, textilná hračka
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm čierny
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ141
1 x Bavlnené látky - rolka Yellow Rose
2 x Kopírovacie koliesko ozubené (610 940)
1 x Bavlnené látky - rolka Lilac II
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 20 x 20 cm (611 655)
3 x Naparovacia minižehlička (611 915)
1 x Nekonečný zips #5 biely
4 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou, jemné (10291060)
3 x Nástroj na plstenie v tvare pera
1 x Papierová hlavička 25 mm
1 x Vlna na plstenie, červená
3 x Niť na ručné quiltovanie 5534
2 x Špendlíky s kvetinkovou hlavičkou jemné ø 0,45 mm (2510)
2 x Niť na ručné quiltovanie 1225
1 x Nožnice krajčírske 210 mm (N5210)
2 x Bavlnená látka KD Pink, Poppy
3 x Švadlenka č. 60
1 x Košíček na vajíčka - zelený
5 x Darčeková poukážka 20 €
5 x Vianočný stromček, Origami 13
4 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 30 cm (611 307)
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ131
3 x Vianočné gule, Zlato-červená sada
3 x Bavlnená látka KD Steel, Stars
1 x Stuha 35 mm zlatá s drôtom
3 x Kopírovací papier pre krajčírov (611 282)
2 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada I.
2 x Tvorítko na šikmý nažehľovací pásik 9 mm (4012)
1 x Quiltovací rám 36 cm (611 682)
1 x Náhradná čepeľ 45 mm KAI
2 x Švadlenka č. 67
3 x Rotačný rezač 45 mm KAI (RS-45)
1 x Niť polyesterová ASPO čokoládová 0264
3 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada, Kašmír
1 x Niť na ručné quiltovanie 0758
3 x Šablóna na šitie vzoru Flic-Flac
1 x Zatváracie špendlíky ohnuté (820 603)
2 x Zvonček zlatý 10 mm so striebornou mašličkou
3 x Bavlnená látka KD Old Rose, Pepito
1 x Vianočný stromček, Origami 1
2 x Niť na ručné quiltovanie 0956
2 x Niť na ručné quiltovanie 2346
7 x Macko ružový, textilná hračka
2 x Bavlnená látka Christmas OAP Green, Red Leaves
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ089
2 x Niť na ručné quiltovanie 8113
1 x Bavlnená látka OA Deep Red, Floral - White
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ138
1 x Súprava na ihelníček, hnedá, Clover (4120)
1 x Quiltovacie špendlíky (2508)
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ099
5 x Macko zelený, textilná hračka
2 x Zvonček zlatý 10 mm
1 x Niť na ručné quiltovanie 3832
1 x Stuha 10 mm zelenožltá kocka
3 x Zvonček strieborný 15 mm
1 x Bavlnené látky - rolka Spring Time
2 x Bavlnená látka KD Steel, Dots
3 x Macko červený, textilná hračka
1 x Karabínka kovová 10 mm
5 x Patchworkové dárky a maličkosti - kniha
2 x Obliečka na vankúš Babičkina záhrada II.
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ088
1 x Vlna na plstenie, farebná škála I.
3 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Mahonia
2 x Bavlnená látka uni CZL Yellow
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Ľúbi - neľúbi
2 x Pravítko Easy Dresden
2 x Bavlnená látka KD Old Rose, Wallpaper
1 x Niť na ručné quiltovanie 1938
4 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 60 cm (611 308)
2 x Bavlnená látka KD Red, Checky
1 x Bavlnená šnúrka, knôt 2,7-3 mm
3 x Macko nugátový, textilná hračka
1 x Yo-yo šablóna Jumbo (8708)
3 x Ihly aplikačné číslo 9 (497/09)
2 x Aktuálny rozvrh kurzov
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Nekonečno v srdci
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Green, Mahonia
3 x Orezávač nití, prívesok Prym Love (611 504)
2 x Organizér MULTI Prym Love (610 286)
1 x Predloha na quiltovanie a vyšívanie Perúnov kvet
2 x Šablona mandala (610 101)
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 19 mm chróm
2 x Box na cievky (611 980)
1 x Ihly na bežné ručné šitie KOŠÍK
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Ornament
1 x Niť na ručné quiltovanie 5201
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ119
1 x Yo-yo šablóna XS (8702)
1 x Rolnička zlatá 10 mm
2 x Obliečka na vankúš, Sob modrý
2 x Vianočné gule, Červeno-smotanová sada
3 x Kanzashi šablóna (8481)
3 x Bavlnená šnúra, knôt 4 mm
1 x Bavlnená látka KD Old Rose
3 x Bavlnená látka KD Green, Checky
1 x Minižehlička II (8003EU)
1 x Bavlnená látka KD Brown, Checky
1 x Lena’s Patchwork 63/2017
2 x Ručne šitá vianočná dekorácia
3 x Kufrík na šijacie potreby, priehľadný (612 725)
4 x Vankúš biely
2 x Bavlnená látka KD Easter
1 x Niť na ručné quiltovanie 4226
3 x Bavlnená látka Christmas KD Light Grey, Christmas Trees
3 x Bavlnené látky - balíček TFQ132
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Garden
1 x Švadlenka č. 54
2 x Lena's Patchwork Lieblingsstücke Special 18/2017
2 x Prevracač tunelov (610 190)
1 x Bavlnená látka OAP Blue, Country
2 x Niť na ručné quiltovanie 5725
2 x Náhradná náplň Aqua Glue Marker Prym (987 186)
1 x Niť na ručné quiltovanie 4932
3 x Ihly quiltovacie 5/10
1 x Patchworkové pravítko Add-A-Quarter 12 inch
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Red, Stardust
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ144
1 x Ihla na očká - háčik (610 960)
2 x Niť na ručné quiltovanie 4507
3 x Obliečka na vankúš Vianočné srdiečka
1 x Hadovka biela, extra úzka
2 x Bavlnené látky - rolka Lilac I
1 x Bavlnená látka Christmas KD Red, Hearts
1 x Špendlíky s plastovou hlavou Rival
3 x Niť na ručné quiltovanie 1833
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ092
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Red Leaves
2 x Zatváracie špendlíky 40 mm
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ135
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 8 x 8 palcov (611 657)
3 x Lena’s Patchwork 66/2017
3 x Bavlnená látka KD Grey, Poppy
1 x Bavlnená látka CZL White, Beige Branches
3 x Ihly strojové quiltovacie (152 930)
2 x Olej na šijacie stroje 20 ml Prym (611 998)
1 x Bavlnená látka SRK Pary - pink
1 x Niť na ručné quiltovanie 2833
2 x Rezacia podložka na patchwork 45 x 60 cm (CB2)
1 x Niť na ručné quiltovanie 2626
2 x Košíček na vajíčka - žltý
1 x Bavlnená látka CZL Canvas, Red Mesh
1 x Náhradné čepele 18 mm (7512)
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Cream, Stars
1 x Quiltovacie rukavice nylonové
1 x Bavlnené látky - rolka Old Rose
3 x Šablona reťaz (610 108)
1 x Kráčajúca pätka s vodičom (s vidličkou)
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ134
2 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym (610 840)
2 x Bavlnené látky - rolka Sand Meadow
2 x Hra barev - kniha
2 x Špendlíky so sklenenou hlavičkou extra dlhé (820 403)
1 x Rolnička zlatá 7,5 mm
2 x Vianočné gule, Zlatá sada
2 x Niť na ručné quiltovanie 8724
1 x Bavlnené látky - rolka Sultan Flower
2 x Rotačný rezač 45 mm Clover (7500)
2 x Sada na prídavky na šev (7707)
1 x Rolnička zlatá 5 mm
1 x Patchworková chňapka Vtáčik - červená R
1 x Vlna na plstenie, farebná škála II.
1 x Šablona vlny (610 100)
1 x Kreatívny hárok, priehľadný, Prym (611 144)
1 x Párač stehov ergonomický malý (610 931)
4 x Vianočný stromček, Origami 8
2 x Švadlenka č. 58
2 x Hviezdička veľká zlatá
1 x Magnetický uzáver na tašky a kabelky 14 mm antik
3 x Vianočný stromček, Origami 12
1 x Zažehľovacie pravítko Clover (7700)
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 12 mm
1 x Kanzashi šablóna (8490)
3 x Párač stehov ergonomický veľký (610 930)
2 x Nákupná taška
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid trojuholník 20 cm (611 313)
1 x Náhradná čepeľ 45 mm Clover (7508)
1 x Korálky plastové zlaté 10 mm
2 x Rúčky na tašku drevené 15
1 x Kanzashi šablóna (8485)
2 x Bavlnená látka KD Blue, Forget-me-not
3 x Bavlnená látka KD Old Rose, Starlets
1 x Látka na potlač foto (611 930)
1 x Bavlnená látka KD White, Pink Poppy
1 x Korálky plastové vínové 10 mm
3 x Vianočné gule, Červeno-zelená sada
1 x Karabínka kovová 35 mm, nikel
1 x Bavlnená látka CZL Mint, Dots
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ071
1 x Čipka 12 mm paličkovaná
1 x Bavlnené stuhy, sada Handmade
1 x Bavlnená látka Christmas OAP White, Silver Leaves
1 x Náhradné čepele 28 mm (5028BL)
1 x Bavlnená látka KD Brown, Wallpaper
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 7
1 x Darčeková poukážka 30 €
2 x Nekonečný zips #3 fialkový 165
1 x Rolnička zlatá 11 mm
3 x Macko ružičkový, textilná hračka
1 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color dots
1 x Hobby nožnice na ručné práce 140 mm (610 521)
2 x Bavlnené látky - balíček TFQ102
1 x Niť na ručné quiltovanie 6716
2 x Ihly na gobelíny so zlatým uškom číslo 24 (238/24)
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym (611 370)
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ120
1 x Quiltovacie špendlíky jemné (2509)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 6 x 24 palcov (611 644)
1 x Mačacie oči na hračky, zelené, našívacie 14 mm
3 x Pravítko na švy (610 732)
1 x Ochranné rohy kovové, 17 mm staromosadz
2 x Vianočné gule, Zlato-smotanová sada
1 x Bavlnená látka OAP Sand, Papic
2 x Mechanická ceruzka, extra jemná 0,9 mm Prym Love (610 848)
2 x Obliečka na vankúš Flic-flac I.
2 x Bavlnená látka Christmas CZL Cream, Color Starlets
2 x Niť na ručné quiltovanie 6217
1 x Čipka 12 mm paličkovaná, krémová
1 x Bavlnená látka KD White, Old Rose Circles
1 x Uzáver Flex frame (615 176)
1 x Bavlnené látky - balíček TFQ109
4 x Špendlíky so sklenenými hlavičkami, click-clack (029 300)
1 x Bavlnená látka uni OA Red
1 x Kanzashi šablóna (8491)
1 x Švadlenka - predplatné 2018
2 x Obliečka na vankúš Jarné kvietky
1 x Kanzashi šablóna (8483)
1 x Nekonečný zips #3 hnedý 299
2 x Vianočné gule, Červená sada Gingerbread
1 x Bezpečnostné oči na hračky, hnedé, zastrkovacie 9 mm
1 x Skladacia rezacia podložka 45 x 60 cm Prym Love (611 465)
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym Love (610 473)
1 x Bavlnená látka CZL Rainbow Triangles
1 x Bavlnená látka CZL Canvas
1 x Bavlnené látky - rolka Rose Dream
1 x Niť na ručné quiltovanie 5826
1 x Bavlnená látka SRK Husi - pink
3 x Niť na ručné quiltovanie 7325
1 x Pravítko Hexagon Multi
1 x Niť na ručné quiltovanie 4434
1 x Kanzashi šablóna (8484)
1 x Obliečka na vankúš Slniečko v kvetináči
1 x Vianočný anjelik 2
1 x Zvonček zlatý 15 mm so zlatou mašličkou
1 x Rotačný rezač 45 mm Prym - súprava (611 368)
1 x Krajčírksky meter JUMBO (282 260)
1 x Patchworkové pravítko Omnigrid 15 x 15 cm (611 306)
1 x Bavlnená látka KD Sand, Meadow
1 x Magnetická miska na špendlíky (611 330)
3 x Patchworkové pravítko Omnigrid 12,5 x 12,5 palcov (611 647)
1 x Univerzálne ihly do šijacieho stroja Schmetz 80/12
1 x Gombík Hello Kitty
1 x Bavlnená látka OAP Lila, Circles
1 x Ihly quiltovacie číslo 8 (496/08)
1 x Bavlnená látka CZL Raspberry, Herbs
1 x Bavlnené látky - rolka Christmas 5
1 x Stuha 25 mm LEA s drôtom
1 x Špendlíky aplikačné (231)
1 x Bavlnená látka Christmas OAP Red, Baroque
1 x Bavlnená látka KD Red Flowers on White
1 x Kanzashi šablóna (8482)
1 x Nožnice na výšivky 140 mm extra jemné (N3140S)
1 x Quiltovacia a vyšívacia pätka, Zatvorená
1 x Bavlnená látka CZL Sky, Daisy
1 x Kopírovací papier "CLOVER CHACOPY" (434)
1 x Nožnice na odstrih nite KAI (N5125)
1 x Hadovka červená 13 mm
1 x Tuhy do mechanickej ceruzky 0,9 mm biele (610 841)
1 x Bavlnené látky - rolka Lemonade
1 x Bavlnená látka KD White, Blue Circles
1 x Bavlnené látky - rolka Rustic
3,932.88€
Jazyky
Slovak English
O nás

Naša predajňa

paypal s SSL